Spring naar content

CLB

Het Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB) N-Brussel ondersteunt de leerlingen, hun ouders, de leerkrachten en de schooldirecties van Nederlandstalige scholen van de Stad Brussel om het welbevinden van de leerlingen te verhogen.

Het schoolbestuur werkt samen met het CLB van de Vlaamse Gemeenschapscommissie:

Technologiestraat 1
1082 Brussel
tel. 02/428.05.72

Het centrum heeft expertise opgebouwd in problematieken die verbonden zijn aan de multiculturele, meertalige en grootstedelijke context van Brussel. Om deze opdracht te realiseren werkt het centrum multidisciplinair en zoveel mogelijk schoolnabij.

Het CLB werkt intensief samen met de school rond de volgende thema’s:

  • Het leren en studeren
  • De onderwijsloopbaan
  • De preventieve gezondheidszorg
  • Het psychisch en sociaal functioneren

Hierover maken het CLB en de school samenwerkingsafspraken voor onbepaalde duur. Het CLB werkt vraaggestuurd : op vraag van de leerling, ouders of van de school. Als leerling of ouder kan je altijd zelf om begeleiding vragen. Als de school het nodig vindt om een leerling door te verwijzen naar het CLB, zal ze dit eerst bespreken met de leerling en zijn ouders.

Het CLB:

  • signaleert problemen aan de school als zij verschillende meldingen krijgen over eenzelfde probleem (vb. pesten).
  • biedt binnen de verhoogde zorg begeleiding op vraag van een leerkracht, een zorgcoördinator … Het CLB gaat hier de vrager ondersteunen in de begeleiding van een leerling of en groep leerlingen.
  • speelt een belangrijke rol in het leerlingenbeleid van de school. Het CLB volgt het handelingsgericht werken met de leerlingen en is nodig om extra hulp van het ondersteuningsnetwerk te kunnen bekomen.
  • organiseert systematische contacten: dit zijn de medische schooltoezichten waarbij veel aandacht gaat naar het psychologisch welzijn.
  • organiseert vaccinaties in het eerste leerjaar en in het vijfde leerjaar.

De systematische contactmomenten zijn wettelijk verplicht voor elke leerplichtige leerling. Er zijn voor de basisschool 4 consulten: 1ste kleuterklas, 1ste leerjaar, 4de leerjaar en 6de leerjaar.

Voor het contactmoment van de 1ste kleuterklas is de aanwezigheid van de ouder(s) vereist.

Het CLB organiseert ook de vaccinaties in het 1ste leerjaar en in het 4de leerjaar. De vaccinaties van de oudere leerlingen worden een jaar vroeger gegeven omdat de besmettelijke ziektes in opmars zijn en sneller bestreden moeten worden.

De begeleiding door het CLB kan op verzoek van de ouders stopgezet worden, behalve als het gaat om de begeleiding bij afwezigheden en de verplichte contactmomenten. Dit verzoek moet schriftelijk gebeuren.

Het CLB-team werkt met een vaste onthaler en met medewerkers die volgens hun expertise ingezet worden. Onze onthaler is Magda Declercq (0474433077).

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de directeur. Zij zal u graag de nodige telefoon-nummers doorgeven van personen die u kan contacteren.

Meer info over zorg op school