Spring naar content

Het leven op school

Ik weet hoe het moet!
Richtlijnen voor de ouders

Zo is onze school!

Wij zijn een Nederlandstalige school die respect betoont voor anderstalige Belgen en voor de allochtone migrantenbevolking. In onze kleurrijke school leven we respectvol samen. Elke ouder dient het goede voorbeeld te tonen en zich niet op denigrerende wijze te uiten over andere gemeenschappen of mensen met een andere geloofsovertuiging of achtergrond. We leren met en van elkaar en staan open voor andere ideeën en culturen.

Wij leren in het Nederlands! Maar wij zijn ook fier op de meertaligheid van onze leerlingen. De thuistaal krijgt dan ook een plaats in onze school in functie van het welbevinden en van het leerproces. De eigen taal kan gebruikt worden op de speelplaats zolang er niemand uitgesloten wordt. Ook in de klas laten we de leerlingen af en toe in hun taal samenwerken maar enkel als de leerkracht het toestaat en als het een meerwaarde is voor het leerproces van de leerlingen.

Hier zijn we dan!

’s Morgens zet u uw kind af aan de witte deur in de grote zaal. De kinderen worden opgevangen door een opvoedster of onderwijzer die hen doorstuurt naar de opvang of de speelplaats. Ouders gaan niet binnen, omdat het anders te druk wordt en wij de veiligheid dan niet kunnen garanderen. Enkel de ouders van de onthaalklas & eerste kleuterklas mogen de eerste week mee binnen met hun zoon of dochter.

Bij aankomst in de school worden de kinderen onmiddellijk toevertrouwd aan de personen belast met het toezicht. Blijf niet met uw kinderen in de zaal zitten. Dit zorgt voor chaos en onveiligheid.

’s Avonds wacht u tot 15u10 aan de buitendeur. Als de rij met leerlingen die alleen naar huis mogen, vertrokken is, mag u de school binnenkomen. U gaat naar de inkomzaal. Kleuters worden in hun eigen klasje opgehaald om 15u10. Bent u later, dan vindt u uw kinderen in de opvang.

Een goede schooldag start op tijd!

Gelieve ervoor te zorgen dat uw kind minstens 10 minuten voor de bel gaat op school aanwezig is. ’s Ochtends is dat om 8u30 en ’s middags om 13u10.

Voor- en naschoolse opvang: van 7u tot 8u20 en van 15u25 tot 18u00. Voor deze opvang moet u betalen. Deze uren zijn strikt. Gelieve ’s avonds op tijd uw kind af te halen. Wie na 18u komt, ondertekent het formulier in de opvang en zal een boete moeten betalen van 10 euro.

Neemt uw kind deel aan naschoolse activiteiten of aan de studie, dan wacht u uit respect voor het werk van uw kind en voor de begeleider, tot na de activiteit om uw kind af te halen.

Veilig op school!

De kinderen mogen enkel afgehaald worden door de personen die, bij de inschrijving van het kind, door de ouders opgegeven werden. Aan ieder ander persoon zal de toestemming om een kind af te halen op school, geweigerd worden wanneer de school niet vooraf door de ouders verwittigd werd. Verwittigen kan telefonisch of via een bericht in de agenda van het kind.

Leerlingen, die alleen naar huis gaan, hebben een gele uitgangskaart. Op deze kaart staat, naast de foto van het kind, ook op welke dag en welk uur het kind alleen of met broer en zus de school mag verlaten. Deze kaart is enkel geldig met handtekening van de ouders en de directeur. De kaart moet aan de boekentas vastgemaakt worden. De leerkracht die aan de deur staat, kan zo controleren wie wel of niet alleen naar huis mag. Aan leerlingen, die hun kaart verliezen of stuk maken, zal een vergoeding van 1 euro gevraagd worden voor het aanmaken van een nieuwe kaart. Gele kaarten worden enkel vanaf het vierde leerjaar toegestaan.

Zorg voor een verkeersveilige schoolomgeving :

 • Laat uw kinderen oversteken aan het zebrapad.
 • Parkeer uw wagen op een toegestane plaats, hinder het doorgaand verkeer niet
 • Kom te voet, met het openbaar verkeer, met de fiets en vermijd om met uw wagen de verkeersdrukte rond te school te verhogen. Onze school bevindt zich aan een moeilijke weg. Hoe minder leerlingen met de auto komen, hoe veiliger.
 • Zorg dat uw kind en uzelf zichtbaar bent in het verkeer (fluohesjes, lichtkleurige kledij …)
 • Heb respect voor de verkeerswachters aan de schoolpoort

Aiaiai, mijn kind is ziek!

Indien uw kind afwezig is, gelieve vóór 8u30 de school telefonisch te verwittigen. Dit geldt zowel voor de kleuterschool als de lagere school. U zorgt ook dat uw kind, wanneer het weer naar school kan gaan, de nodige formulieren meeheeft om de afwezigheid te wettigen. We aanvaarden enkel de originele documenten, dus via mail sturen is niet voldoende! De formulieren moeten binnen de week volgend op de ziekte afgegeven worden, anders wordt uw kind als onwettig afwezig doorgegeven.

Elke afwezigheid om medische redenen moet op één van volgende manieren gewettigd worden :

 • door een ziektebriefje van de ouders : voor ziektes niet langer dan 3 dagen. Zo’n briefje mag slechts 4 maal per jaar gebruikt worden. Zijn de briefjes op, dan heb je steeds een doktersbriefje nodig.
 • door een medisch attest van de dokter : voor alle afwezigheden langer dan 3 dagen en indien de ouderbriefjes (4) op zijn.

De leerlingen mogen niet afgehaald worden vóór het einde van de lessen, tenzij uitzonderlijk voor een doktersbezoek (als het niet anders kan) of voor een vooraf met de directeur afgesproken reden.

Gelieve tandarts- en doktersbezoeken zoveel mogelijk te plannen buiten de schooluren. Leerlingen, die lessen missen om die reden, zullen deze zelf moeten bijwerken.

De school is geen ziekenhuis. Op school worden er geen medicijnen toegediend, tenzij
dit echt nodig is en enkel als een doktersattest deze noodzaak rechtvaardigt.

Mijn kind mag en moet naar school!

Elke afwezigheid van uw kind moet gewettigd worden: hetzij door een doktersbriefje, hetzij door een voorafgaand akkoord met de directie. Opgelet : de directeur geeft nooit haar akkoord voor leerlingen die vroeger op reis vertrekken of later terug komen uit vakantie. Deze afwezigheden worden altijd als onwettig doorgegeven ! Leerlingen die zo de lessen missen, moeten hun achterstand zelf ophalen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders.

Vanaf 5 halve dagen onwettig afwezig wordt een dossier opgestart en wordt het CLB verwittigd. De afwezigheden worden wekelijks doorgestuurd naar het Ministerie van Onderwijs. Daar zullen maatregelen getroffen worden bij langdurige onwettige afwezigheid.

Afwezigheden van rechtswege toegekend voor religieuze feesten moeten door een briefje van de ouders voorafgaand meegedeeld worden.

Kleuters worden ook gestimuleerd om alle dagen naar school te komen. Elke dag worden zij op school gestimuleerd in hun ontwikkeling en hun zelfstandigheid. Veel van onze kleuters moeten ook nog de nieuwe taal Nederlands leren. Dus … zorg ervoor dat uw kind geen schooldag mist om hem of haar alle kansen te geven! De aanwezigheid op school is ook belangrijk i.v.m. het al dan niet verkrijgen van een schooltoelage!

Kleuters moeten voldoende dagen aanwezig zijn op school om te kunnen overgaan naar de volgende klas. Als uw kleuter langdurig of veelvuldig ziek is, zorg dan altijd voor een doktersbriefje zodat u in orde blijft. Vanaf 5 jaar zijn kleuters leerplichtig en moeten ze altijd naar school gaan.

Afwezigheden moeten altijd gewettigd worden door een doktersattest of door een briefje van de ouders. (max 4 per jaar)

Gezond op school!

De school is een openbaar gebouw, dit betekent dat er zowel in de school als op de speelplaats en in de toiletten niet gerookt mag worden! Het volledige schooldomein is rookvrij!

De school wil leerlingen sensibiliseren tot gezond leven. Hiervoor legt de school een aantal beperkingen op :

 • Leerlingen drinken op school enkel water of melk. (geen frisdrank, fruitsap, spuitwater, drinkyoghurts, melk met een smaakje…).
 • Op dinsdag en donderdag eten de leerlingen fruit of groenten als tussendoortje of dessert, ook in de opvang!
 • Tijdens de lunchpauze heeft de leerling een gezonde lunchbox mee : geen chocoladekoek of croissant, geen hamburgers of koude frietjes, geen durums. We gaan voor gezonde boterhammen met veel groenten! We kiezen niet voor eten dat nog opgewarmd moet worden. De schoolkeuken is niet uitgerust om maaltijden van thuis op te warmen!!! De brooddozen worden door de hulpopvoeders gecontroleerd. Voldoet de brooddoos van uw kind niet aan de afspraken hierrond, zal de brooddoos in zijn geheel terug naar huis meegenomen worden met daarin een verklarend briefje van de school. Uw kind zal van ons soep en boterhammen krijgen. Bij aanhoudende problemen hiermee, zullen de ouders aangesproken worden en zullen we samen naar een oplossing zoeken.
 • Onze school werkt mee aan het ‘zero waste’-beleid van de Stad Brussel. Dit betekent dat alle afval, die uw kind mee heeft naar school (verpakking van koekjes, zilverpapier…) terug mee naar huis wordt genomen in de brooddoos van uw kind. Geef uw kind dus zo weinig mogelijk afval mee naar school!
 • Warme maaltijden kunnen besteld worden bij de Brusselse keukens. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de bestelling en annulering van de warme maaltijden van hun kind(eren). Dit gebeurt via de website van de Brusselse Keukens https://schoolmaaltijden.debrusselsekeukens.be. Voor meer info hierover, ga naar de pagina Maaltijden.
 • Leerlingen worden gestimuleerd om te bewegen via bewegingstussendoortjes, bewegend leren, maar ook via sensibilisatie om te voet of met de fiets naar school te komen.

Wordt uw kind ziek op school, dan bellen wij u op om hem of haar te komen halen. Zieke kinderen laten wij nooit alleen naar huis gaan!

Digitaal of niet?

Afbeeldingen van leerlingen kunnen worden gepubliceerd en op de website verschijnen, tenzij de betrokken ouders dit schriftelijk weigeren.

De school beschikt over een website en een gesloten facebookgroep om de ouders inkijk te geven in het schoolgebeuren. Foto’s van school- en klasactiviteiten worden op de website of de facebookgroep gepost. Alle kinderen kunnen op deze foto’s te zien zijn, tenzij u als ouder dit uitdrukkelijk en schriftelijk weigert. Neem hiervoor contact op met de klastitularis.

We vragen u met aandrang uw kinderen te controleren wat betreft het gebruik van internet. Pestgedrag tussen leerlingen via sociale media van thuis uit is de verantwoordelijkheid van de ouders.

Onderwijzers en leerlingen of ouders kunnen in geen geval vrienden worden op Facebook, Twitter en andere sociale netwerken. Dit kan wel via hiervoor specifiek aangemaakte groepen. Vb. een klasgroep op facebook, de schoolfacebookpagina, de klasblog op de website.

Klastitularissen kunnen indien gewenst een WhatsAppgroep oprichten voor de communicatie met de ouders van de klas. Ouders zijn vrij om hieraan deel te nemen. Om de planlast van de leerkrachten niet te verzwaren, gelden volgende regels:

 • de WhatsAppgroep dient om informatie van de klas naar de ouders door te geven (foto’s, info van de directie, algemene vragen, mededelingen…)
 • de WhatsAppgroep dient niet om een conversatie te starten. Daarom worden antwoorden naar de groep geblokkeerd en komen deze reacties enkel bij de klastitularis terecht.
 • Voor 8u en na 18u worden berichten via WhatsApp niet meer gelezen of behandeld.

Het gebruik van sociale media op de computers of tablets van onze school door de leerlingen wordt niet toegelaten, niet tijdens de lesuren en niet tijdens de opvang !

Dit jaar zullen we Smartschool introduceren voor de communicatie tussen ouders en de school. Hiervoor heeft de school uw emailadres nodig. Deze info wordt verzameld via invulformulier die u kreeg op het oudercontact in september. Hierover zal u in de loop van het schooljaar meer te horen krijgen.

Wereldwijze school

De school organiseert regelmatig educatieve schooluitstappen met als doel de eindtermen te halen. Deze uitstappen zijn voor iedereen verplicht !

Voor deze uitstappen rekenen we per jaar een maximaal bedrag van :

 • € 45 voor de kleuters
 • € 90 voor de lagere schoolkinderen

Op het einde van het schooljaar krijgt u een overzicht van de gemaakte uitstappen per klas en de kostprijs ervan. Het geld dat u teveel gestort heeft, wordt niet meer teruggestort, maar afgetrokken van de rekening van volgend schooljaar!

Om de twee jaar organiseert de school openluchtklassen (kasteelklas, bosklas, zeeklas, boerderijklas…). Deze worden niet meegeteld in het spaarsysteem en zijn apart te betalen.

Indien gewenst kan u hiervoor ook een spaarplan volgen bij de klastitularis. De school zorgt ervoor dat de uitstappen zo weinig mogelijk kosten en vraagt subsidies aan om leerlingen voor wie het moeilijker zou lukken toch mee te kunnen laten gaan. Heeft u problemen met deze kosten, neem contact op met juf Katrien op het secretariaat.

Deze meerdaagse uitstappen kaderen in de schoolvisie rond onderwijs en zijn doelgericht. Leerlingen werken tijdens deze meerdaagse uitstappen verder aan de eindtermen. Indien uw kind niet mag meegaan, dan toont u zich niet akkoord met de schoolvisie en zal u een andere school moeten kiezen.

Eén keer per maand gaan de kinderen van de lagere school naar de bibliotheek van Laken. Ieder kind krijgt een eigen bib-pas, waarmee hij/zij boeken kan uitlenen. Iedere leerling is zelf verantwoordelijk voor deze boeken! Bij verlies moeten de onkosten terugbetaald worden door de ouders van de betrokken leerling. Door het schoolreglement te ondertekenen verklaren de ouders zich akkoord met deze regel.

Ik weet hoe het moet:
richtlijnen voor de leerlingen

De leefregels op onze school kunnen we samenvatten in 9 geboden. In elke klas helpt de klastitularis om deze regels te herhalen en vol te houden.

1. Wij komen alle dagen op tijd naar school

Wie niet vóór de eerste bel op school is, is te laat. Hierdoor stoor je de werking op school en zorg je voor onrust. En in onrust kan je niet goed leren! Dus voor jezelf en voor je medeleerlingen: vertrek op tijd naar school!

Leerlingen, die toekomen als de lessen begonnen zijn, moeten eerst bij de directeur of het secretariaat langs gaan alvorens zij naar de klas mogen.

Leerlingen, die regelmatig te laat komen (meer dan 3 maal in korte periode), zullen met hun ouders bij de directie of de zorgcoördinator uitgenodigd worden.

Ik kom elke dag naar school, behalve wanneer ik ziek ben. Als ik op school ziek word, worden mijn ouders opgebeld en mogen zij mij op school komen halen. Ik mag NIET alleen naar huis ! Ik mag de school niet verlaten zonder toestemming.

2. Wij leren in het Nederlands

Nederlands is een mooie taal, waarvoor we gekozen hebben. Wij willen dus alles doen om deze taal te leren. Daarom spreken we zoveel mogelijk Nederlands op school.

Mijn andere thuistaal is ook welkom op school bij het spel op de speelplaats en in sommige afgesproken groepswerken in de klas. Ik mag er best fier op zijn dat ik verschillende talen ken!

Als ik spreek met een kind of volwassene met een andere thuistaal, gebruik ik het Nederlands. Ik gebruik telkens het Nederlands als niet alle kinderen in het spel of groepswerk dezelfde thuistaal spreken of als ik spreek met een personeelslid van de school.

Ik zeg iedere morgen ‘goedemorgen’ aan mijn juf of meester, aan mijn vrienden, aan de andere mensen op school.

3. Wij maken ons huiswerk en leren onze lessen

Mijn juf of meester kan me huiswerk meegeven of lessen om te leren. Het doel van deze taken is bepaalde vaardigheden extra inoefenen en leren studeren en plannen. Dit huiswerk kan oefeningen op papier zijn of een digitale taak op Bingel.

Tussen 15u25 en 16u15 kan ik altijd oefenen op school. Er is ook een Bingelklas om de digitale oefeningen te maken.

Mijn huiswerktaakjes steek ik in een huiswerkmap. Ik heb geen losse blaadjes in mijn boekentas.

Lessen leren is ook belangrijk. Zit ik in het 5de of 6de leerjaar dan zal ik dat steeds vaker moeten doen, als voorbereiding op het middelbaar. Maar als ik in de klas goed oplet, heb ik het meeste al geleerd!

Ik laat mijn agenda elke dag ondertekenen. Ook mijn toetsen laat ik aan mijn ouders zien en ondertekenen.

Mama en papa kunnen meehelpen bij het controleren van de taken en de geleerde lessen. Als mama of papa moeten helpen om het huiswerk op te lossen, dan duiden ze dit aan met een kruisje.

4. Wij zijn rustig en stil in de rij en in de refter

’s Ochtends verzamel ik samen met mij klasgenoten in de klasrijen. Als ik de eerste bel hoor, ga ik in de rij staan. Bij de tweede bel ben ik stil en sta ik flink in de rij. In de rij naar de klas of speelplaats ben ik stil.

Na de speeltijd van 10u25 en na de middag mag ik alleen naar de klas. Als de bel gaat, ga ik onmiddellijk en rustig naar de klas. Ik loop niet in de gangen. In de klas ga ik in alle stilte zitten en maak me klaar volgens de richtlijnen van mijn juf of meester.

Tijdens de middag blijf ik aan tafel tot iedereen klaar is en de juf of meester zegt dat we mogen opruimen en naar buiten gaan.

5. Wij eten en drinken gezond

Boterhammen
Mijn boterhammen zitten in een eetzak of brooddoos. ’s Morgens stop ik mijn brooddoos en flesje water in de brooddozenbak van de klas.

Ik zorg voor een gezonde, goed belegde boterham! Als ik warm wil eten, kan mama of papa maaltijden bestellen bij de Brusselse keukens. Om dit aan te vragen, kan ik terecht op het secretariaat.

Drank
Op school drink ik enkel water en/of melk. Ik mag zelf een fles water of doosje melk meebrengen. Ik zorg ervoor dat mijn naam op het flesje of doosje staat. Ik kan ook water van de kraan of melk tegen betaling (€ 0,40 per doosje) krijgen.

Tienuurtje
Ik wil graag gezond eten, dus breng ik geen snoep, chips, kauwgom of chocolade mee naar school. Een koek, een wafel en fruit mag ik wel eten.

Op dinsdag en donderdag is het fruitdag. Op fruitdag breng ik als dessert bij het middagmaal fruit mee. Ook in de opvang eet ik fruit of groenten.

Mijn mama steekt mijn koek in een doosje. Als mijn koek in een verpakking zit, neem ik die verpakking terug mee naar huis. Elk stuk afval (papier, stukken borerham…) gaat terug mee naar huis in de brooddoos.

De kleuters betalen elke maand € 5 aan de juf. Zij zorgt voor gezond fruit en lekkere koekjes voor de kinderen.

6. Wij hebben respect en dragen zorg voor alles en iedereen

Ik gedraag mij keurig tegenover de andere kinderen en de volwassenen. Volwassenen spreek ik telkens met twee woorden aan: ‘ja, meester’, ‘dag, juffrouw’.

Ik draag het hele schooljaar zorg voor het materiaal in de klas en van de school. Als ik het materiaal opzettelijk beschadig of verlies, moet ik dit terugbetalen.

Al mijn materiaal heeft een vaste plaats. Ik heb een ordelijke boekentas. Losse blaadjes steek ik onmiddellijk in de juiste map.

Ik draag mijn steentje bij tot een nette schoolomgeving:

 • Ik gooi afval in de juiste vuilnisbak
 • Ik help mee de refter netjes te houden
 • Ik heb respect voor het eten dat ik meekreeg van thuis en voor dat van mijn medeleerlingen.
 • Ik ben zorgzaam voor mijn kleding en voor die van mijn medeleerlingen
 • Ik blijf van andermans spullen af.
 • Ik draag zorg voor bloemen en planten.

Buiten is buiten: als ik naar de speelplaats ga, ben ik niets vergeten. Eenmaal buiten mag ik niet zomaar weer naar binnen. Ik speel nooit alleen in de gang !

Geen pret in het toilet: Als ik naar het toilet moet, dan ga ik de toiletruimte binnen tot ik klaar ben. Ik blijf niet hangen in de toiletten en ik gooi niet met wc- papier of andere zaken. Ik gooi mijn wc- papier in het toilet en trek door. Ik was mijn handen en droog ze af met papiertjes of handdoek. Ik gooi deze papiertjes in de vuilbak. Daarna ga ik direct naar buiten.

7. Wij werken samen

Ik speel sportief: meedoen en plezier beleven is belangrijker dan winnen. Ik sluit niemand uit, ook niet bij het spel. Ik laat iedereen meedoen.

Mijn verjaardag vier ik samen met al mijn klasgenootjes in de klas. Als ik wil trakteren, dan deel ik geen aparte zakjes met snoep, chips, speelgoed, frisdrank uit, maar ik breng iets mee dat we samen in de klas kunnen verdelen en opeten, bij voorkeur een eenvoudige cake of taart. Mijn verjaardag wordt in de klas gevierd, ik loop niet in de school rond om mijn traktatie uit te delen, ook niet aan broer of zus !

8. Wij helpen elkaar

Ik help mee om van mijn klasgroep een echte vriendengroep te maken.

Ik gebruik mijn handen om te helpen. Ik bied spontaan hulp aan om op te ruimen, om deuren te openen, om mee te helpen dragen als ik iemand zie sukkelen.

9. Wij zeggen STOP bij pesten, ruzie en uitlachen

Ik begin geen ruzie. Als er wel ruzie is en ik de ruzie niet zelf kan oplossen, volg je deze stappen:

Stap 1: neem eerst afstand en probeer als beide partijen rustig zijn, de ruzie uit te praten.
Stap 2: Lukt stap 1 niet, ga naar de juf of meester op de speelplaats.
Stap 3: Zijn de problemen te groot, dan wordt de directeur ingeschakeld.

Belangrijk! Zonder toestemming mag je nooit de speelplaats verlaten om zo maar naar de directeur te gaan.

Ik pest nooit andere kinderen en moedig het pesten van anderen niet aan.
Ik mag lachen, maar niet uitlachen.